Echipa noastră

Knowing the team you work with is the most important part in choosing a lawyer. We have some of the most experienced and down to earth lawyers you will find.

Foamete-Gabroveanu Dan-Alexandru

Paralescu Eugen Emil

  • Trusted By

Serviciile Noastre

O scurtă descriere a serviciilor pe care le punem la dispoziţia clienţilor

Drept Civil

Revendicări mobiliare şi imobiliare, acţiuni în materie de grăniţuire, asigurarea servituţii, acţiuni în posesie, acţiuni în constatare, acţiuni în declararea nulităţii.

Acţiuni în pretenţii, chemare în garanţie, contestaţii la executare, acţiuni în răspundere civilă delictuală, acţiuni în răspundere civilă contractuală.

Drept succesoral: consultanţă şi asistenţă juridică în cazuri specifice.

Redactarea şi susţinerea acţiunilor civile în faţa instanţelor de judecată în diferite faze procesuale.

Justiţia este mijlocul prin care sunt aprobate nedreptăţile înrădăcinate

Anatole France.

Drept Penal

Asigurăm asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală civile (poliţie, parchete, parchete specializate - D.N.A. şi D.I.I.C.O.T.) şi militare a persoanelor puse sub învinuire, aflate în stare de libertate sau în stare de detenţie.

Asigurăm asistenţă juridică şi reprezentare în fața instanțelor judecătorești civile şi militare de orice grad, în fond, apel, contestaţie, precum și în căi extraordinare de atac pentru persoane trimise în judecată sau aflate în cursul executării pedepsei (cereri pentru stabilirea regimului de executare, contestaţii la executare pentru computări de pedeapsă).

Asigurăm asistența persoanelor rezidente/nerezidente care fac obiectul unor mandate europene de arestare emise de autoritățile române/străine, fie cu privire la măsuri preventive privative de libertate, fie cu privire la hotărâri judecătorești definitive care consfințesc pedepse cu executare în regim penitenciar

Asigurăm asistenţă juridică şi reprezentare persoanelor fizice prejudiciate în urma săvârşirii unei infracţiuni, în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor responsabile şi în vederea recuperării prejudiciilor materiale sau morale create prin infracţiune.

Drept Comercial

Asistenţă juridică privind înfiinţarea, funcţionarea curentă, încetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societăţilor comerciale. Operaţiuni de majorare sau diminuare ale capitalului social al societăţilor comerciale. Deschiderea de sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentanţe.

Adunări generale ale asociaţilor/acţionarilor – procedură de organizare, asistare, reprezentare, înregistrare hotarâri, acţiuni în anularea hotarârilor.

Consultanţă în materia reorganizării extra-judiciare, proceduri de prevenție (concordat preventiv, mandat ad-hoc). Acordarea de asistenţă juridică şi reprezentarea în instanţă în cadrul procedurilor de reorganizare şi faliment atât a creditorilor, cât şi a debitorilor.

Redactarea, negocierea şi asigurarea de asistenţă de specialitate cu ocazia încheierii contractelor comerciale de orice fel (vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, distribuţie, joint-venture, împrumut, comodat, mandat, gaj, ipotecă, cesiuni). Reprezentarea clienţilor în faţa instanţelor de judecată române precum şi în faţa instanţelor arbitrale. Consultanţă şi reprezentare în domeniul recuperării creanţelor neperformante.

Recuperări Daune

O statistică a plângerilor formulate împotriva societăţilor de asigurări ne demonstrează că în majoritatea cazurilor acestea sunt doar o barieră în calea despăgubirii corecte a victimelor unui eveniment asigurat, eveniment care prin natura lui a cauzat vătămări corporale, deces, prejudicii morale şi materiale.

Experienţa noastră în materia litigiilor în asigurări garantează clienţilor noştri că vor avea parte de o despăgubire corectă, echitabilă, despăgubire care depăşeşte cu mult oferta societăţilor de asigurări, de cele mai multe ori lipsită total de seriozitate.

Oferim asistenţă juridică şi reprezentare de la data producerii riscului asigurat şi până la data recuperării integrale a despăgubirii datorate de societatea de asigurări.

Serviciile oferite se adresează atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice care, în raport cu societăţile de asigurări întâmpină probleme în recuperarea despăgubirilor ce li se cuvin, sau cuantumul despăgubirilor oferite este mult prea mic în raport cu prejudiciul suferit ca urmare a producerii riscului asigurat. Riscul asigurat se referă la orice tip de asigurare, cum ar fi, dar fără a se limita la RCA, CASCO, malpraxis, asigurări de sănătate, asigurări de bunuri mobile sau imobile.

Dreptul Familiei

Asistenţă şi reprezentare în acţiuni de divorţ, în acţiuni de partaj (împărţirea bunurilor comune în timpul sau după desfacerea căsătoriei), în acţiunile care au ca obiect interesele minorilor (stabilirea domiciliului minorului, încredinţare, educare şi creştere a copiilor minori)

Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect nulitatea căsătoriei.

Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect alte acţiuni care vizează raporturile reglementate de dreptul familiei.

Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect desfiinţarea şi desfacerea adopţiei, în acţiuni ce au ca obiect tutela, în acţiuni ce au ca obiect stabilirea şi tăgada paternităţii, în acţiuni ce au ca obiect decăderea părintelui din drepturile părinteşti.

Dreptul Muncii

Asistenţă juridică privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă şi a contractelor colective de muncă. Redactare regulamente de ordine interioară, fişe de post.

Medierea conflictelor de muncă, contestarea sancţiunilor disciplinare, acţiuni în pretenţii pentru recuperarea prejudiciilor.

Consultanţă juridică privind ransferul angajaţilor în urma reorganizării, transferului afacerii, preluării şi privatizării.

Consiliere, asistenţă şi reprezentare pentru salariaţii care solicită contestarea deciziilor de desfacere a contractului individual de muncă. Consultanţă şi reprezentare privind acordarea drepturilor de asigurări sociale.

Contencios Administrativ şi Fiscal

Consultanţă privind încheierea/executarea/modificarea/încetarea contractelor administrative. Consultanţă şi reprezentare în instanţă cu privire la revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative. Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa autorităţilor publice în procedura prealabilă, precum şi în faţa instanţelor de contencios administrativ.

Acordarea de consultanţă privind legislaţia vamală, taxe şi impozite, TVA, accize, impozitul pe profit şi pe venit aplicat rezidenţilor români sau străini. Consultanţă de specialitate în domeniul taxelor şi impozitelor de orice natură, precum şi oferirea de soluţii fiscale optime.

Consultanţă privind acordarea de finanţări.

Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile administrative şi judiciare generate de controalele organelor de inspecţie fiscală. Reprezentare în faţa autorităţilor fiscale din România şi asistenţă în cazul disputelor cu aceste autorităţi. Consultanţă cu privire la facilităţile acordate investiţiilor străine şi mecanismele de aplicare. Reprezentare în instanţă în cadrul litigiilor de contencios fiscal.

Onestitate, corectitudine, loialitate şi confidenţialitate sunt trăsăturile esenţiale ale relaţiilor noastre cu clienţii.

Formular contact

Completaţi formularul de mai jos, expuneţi-ne problemele pe care le aveţi şi vă vom contacta în cel mai scurt timp!.

Toate câmpurile sunt obligatorii

Cabinet Avocat Dan Foamete
Strada Pictor Oscar Obedeanu 16A,
Craiova
Dolj
200217
Tel: 0742.465.675